§ 1 Γενικά, Πεδίο εφαρμογής

(1) Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (ΓΟΠ) διέπουν τη συμβατική σχέση μεταξύ της εταιρείας ProSoLL GmbH, Bleichstr. 38, 76593 και των καταναλωτών και επιχειρηματιών που χρησιμοποιούν τη διαδικτυακή προσφορά της εταιρείας ProSoLL GmbH (www.fireball-germany.com) (εφεξής αναφερόμενος ως «Αγοραστής»). Οι ΓΟΠ ισχύουν για τη χρήση της ιστοσελίδας www.fireball-germany.com, καθώς και όλων των υποτομέων που ανήκουν σε αυτόν τον τομέα. Η έκδοση που ισχύει κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης είναι καθοριστική.

(2) Καταναλωτές στην έννοια αυτών των όρων και προϋποθέσεων είναι φυσικά πρόσωπα που εισέρχονται σε επιχειρηματική σχέση με την εταιρεία ProSoLL GmbH χωρίς αυτό να είναι ανάγωγο στην εμπορική ή ελεύθερη επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Επιχειρηματίες στην έννοια αυτών των όρων και προϋποθέσεων είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικά ικανά εταιρικά πρόσωπα που εισέρχονται σε επιχειρηματική σχέση με την εταιρεία ProSoLL GmbH στην άσκηση της εμπορικής ή της ελεύθερης επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

 

 

§ 2 Σύναψη Σύμβασης
(1) Οι προσφορές μας υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, γίνονται κατανοητές ανά τεμάχιο και περιλαμβάνουν τον νόμιμο ΦΠΑ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Η παράδοση και η τιμολόγηση θα βασίζονται στις πιο πρόσφατες τιμές και συνθήκες πριν από την αποστολή των εμπορευμάτων και για όσο διάστημα εξαντλούνται τα αποθέματα.

(2) Οι προσφορές της εταιρείας ProSoLL GmbH στο Διαδίκτυο αποτελούν μια μη δεσμευτική πρόσκληση προς τον αγοραστή να παραγγείλει αγαθά από την εταιρεία ProSoLL GmbH.

(3) Με την παραγγελία του επιθυμητού αντικειμένου για αγορά στο Διαδίκτυο, ο αγοραστής υποβάλλει μια δεσμευτική προσφορά για τη σύναψη ενός συμβολαίου αγοράς.

(4) Σε αυτήν την έννοια, οι παραγγελίες θεωρούνται γενικά ως προσφορές τις οποίες αποδεχόμαστε μόνο κατά την παράδοση. Ωστόσο, εάν δεν μπορούμε να παραδώσουμε, ενδέχεται να λάβετε επιστροφή οποιωνδήποτε ποσών που έχουν καταβληθεί εκ των προτέρων.

 

 

§ 3 Πληρωμή, Ημερομηνία Πληρωμής, Καθυστέρηση στην Πληρωμή
(1) Η πληρωμή για τα αγαθά γίνεται με προπληρωμή ή PayPal. Κρατούμε το δικαίωμα να αποδεχθούμε ή να αποκλείσουμε ορισμένες μεθόδους πληρωμής κατ’ ατομική συμφωνία.

(2) Στην περίπτωση πληρωμής με προπληρωμή, ο αγοραστής αναλαμβάνει την πληρωμή της αγοραίας τιμής αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης. Στην περίπτωση πληρωμής μέσω PayPal, η αποστολή θα γίνει αμέσως μετά την είσπραξη του ποσού του τιμολογίου στο λογαριασμό PayPal μας.

 

 

§ 4 Παράδοση
(1) Η παράδοση γίνεται με την αποστολή του αντικειμένου αγοράς στη διεύθυνση που έχει δώσει ο αγοραστής.

(2) Οι δαπάνες αποστολής του αντικειμένου αγοράς εντός της Γερμανίας επωμίζονται από τον αγοραστή. Εάν ο αγοραστής ζητήσει μια συγκεκριμένη μέθοδο αποστολής με επιπλέον κόστη που αντιστοιχούν σε υψηλότερες δαπάνες, ο αγοραστής θα επωμιστεί επίσης αυτά τα επιπλέον κόστη. Οι δαπάνες αποστολής για διεθνείς παραδόσεις είναι υψηλότερες και εξαρτώνται από τη χώρα προορισμού και το βάρος του αποστολέα.

(3) Εάν ο αγοραστής εξαγοράζει το αντικείμενο αγοράς για εμπορική ή επαγγελματική του δραστηριότητα, ο κίνδυνος της τυχαίας απώλειας και φθοράς του αντικειμένου αγοράς περνάει στον αγοραστή αμέσως μόλις η εταιρεία ProSoLL GmbH παραδώσει το αντικείμενο αγοράς στον μεταφορέα, τον φορτωτή ή άλλο πρόσωπο ή ίδρυμα που έχει οριστεί για την εκτέλεση της αποστολής.

 

§ 5 Διατήρηση Κυριότητας, Συμψηφισμός, Δικαίωμα Κράτησης
(1) Το αντικείμενο αγοράς παραμένει ιδιοκτησία της εταιρείας ProSoLL GmbH μέχρι να πληρωθεί πλήρως. Πριν από τη μεταβίβαση της κυριότητας, δεν επιτρέπεται η υποθηκευση, μεταβίβαση υπό εγγύηση, επεξεργασία ή μετατροπή χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της εταιρείας ProSoLL GmbH.

(2) Το δικαίωμα συμψηφισμού είναι διαθέσιμο μόνο στον αγοραστή εάν οι αντιρρήσεις του αναγνωρίζονται από την εταιρεία ProSoLL GmbH ή έχουν νομικά καθοριστεί. Ο αγοραστής έχει δικαίωμα να ασκήσει δικαίωμα κράτησης μόνο στο μέτρο που οι αντιρρήσεις του βασίζονται στην ίδια συμβατική σχέση.

 

 

§ 6 Τιμές
Η τιμή που αναφέρεται στην αντίστοιχη προσφορά για το αντικείμενο αγοράς εννοείται ως η τελική τιμή συμπεριλαμβανομένου του 19% ΦΠΑ. Η τιμή δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής και μεταφοράς σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2, τα οποία θα κοινοποιηθούν στον αγοραστή ξανά εγκαίρως πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

 

§ 7 Ανάκληση, Κράτηση μη Παράδοσης
(1) Η εταιρεία ProSoLL GmbH έχει το δικαίωμα να αποσύρεται από τη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε εκκρεμούς τμήματος της παράδοσης ή υπηρεσίας, εάν έχει δοθεί λανθασμένη πληροφόρηση σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα του αγοραστή ή έχουν προκύψει αντικειμενικοί λόγοι για την αδυναμία πληρωμής του αγοραστή, όπως η έναρξη πτωχευτικών διαδικασιών εναντίον των περιουσιακών στοιχείων του αγοραστή ή η απόρριψη τέτοιων διαδικασιών λόγω έλλειψης κάλυψης των περιουσιακών στοιχείων. Ο αγοραστής θα έχει τη δυνατότητα να δώσει προκαταβολή ή να παράσχει κατάλληλη εγγύηση πριν από την απόσυρση.

(2) Η εταιρεία ProSoLL GmbH διατηρεί το δικαίωμα να απαλλαγεί από την υποχρέωση εκπλήρωσης της σύμβασης εάν τα αγαθά πρέπει να παραδοθούν από έναν προμηθευτή την ημέρα της παράδοσης και η παράδοση παραλείπεται εντελώς ή εν μέρει. Αυτή η διατήρηση μη παράδοσης ισχύει μόνο εάν δεν ευθύνομαστε για τη μη παράδοση. Δεν ευθυνόμαστε για τη μη εκτέλεση στο μέτρο που μια ονομαζόμενη συμπορευτική συμφωνία για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων συναφών με την παράδοση έχει συναφθεί έγκαιρα με τον προμηθευτή. Εάν τα αγαθά δεν παραδοθούν, θα ενημερώσουμε αμέσως τον αγοραστή για αυτήν την κατάσταση και θα επιστρέψουμε οποιοδήποτε ποσό αγοράς και έξοδα αποστολής έχουν ήδη καταβληθεί.

(3) Χωρίς να θίγονται οι αξιώσεις για ζημιές, στην περίπτωση μερικής απόσυρσης, οι ήδη παρεχόμενες μερικές υπηρεσίες θα εξοφληθούν και θα πληρωθούν σύμφωνα με τη σύμβαση.

 

§ 8 Ευθύνη για Ελαττώματα στην Ποιότητα και τον Τίτλο
(1) Εγγύηση για Καταναλωτές

α) Η εταιρεία ProSoLL GmbH εγγυάται ότι το αντικείμενο αγοράς είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα κατά την παράδοση. Εάν ένα ελάττωμα γίνει εμφανές εντός έξι μηνών από την ημερομηνία παράδοσης του αντικειμένου αγοράς, θεωρείται ότι το ελάττωμα υπήρχε ήδη κατά την παράδοση, εκτός εάν αυτή η υπόθεση είναι ασύμβατη με τη φύση του αντικειμένου αγοράς ή το ελάττωμα. Εάν το ελάττωμα γίνει εμφανές μετά από έξι μήνες, ο αγοραστής πρέπει να αποδείξει ότι το ελάττωμα υπήρχε ήδη κατά την παράδοση του αντικειμένου αγοράς.

β) Εάν το αντικείμενο αγοράς είναι ελαττωματικό κατά την παράδοση, ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα επιλογής εάν η επανόρθωση θα γίνει με την επισκευή ή την αντικατάσταση. Η εταιρεία ProSoLL GmbH έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τον τύπο επισκευής που επιλέγεται εάν είναι δυνατή μόνο με δυσανάλογο κόστος και ο άλλος τύπος επισκευής παραμένει χωρίς σημαντικά μειονεκτήματα για τον αγοραστή.

γ) Εάν η επανόρθωση αποτύχει, ο αγοραστής μπορεί γενικά να απαιτήσει, κατ’ επιλογήν του, μείωση της τιμής αγοράς (μείωση) ή ανάκληση της σύμβασης (ανάκληση) καθώς και αποζημίωση. Ο αγοραστής δεν δικαιούται δικαίωμα ανάκλησης μόνο για μικρά ελαττώματα.

δ) Οι αξιώσεις ενός αγοραστή που είναι καταναλωτής λόγω ελαττωμάτων λήγουν σε δύο χρόνια.

(2) Εγγύηση για Επιχειρηματίες

α) Εάν η αγορά είναι εμπορική συναλλαγή για την εταιρεία ProSoLL GmbH και τον αγοραστή, ο αγοραστής πρέπει να επιθεωρήσει αμέσως τα παραδομένα αγαθά για αποκλίσεις ποιότητας και ποσότητας και να ειδοποιήσει την εταιρεία ProSoLL GmbH για οποιαδήποτε προφανή ελαττώματα γραπτώς εντός μιας εβδομάδας από την παραλαβή των αγαθών. Διαφορετικά, η διαμαρτυρία της αξίωσης εγγύησης αποκλείεται. Τα κρυφά ελαττώματα πρέπει να αναφέρονται στην εταιρεία ProSoLL GmbH γραπτώς εντός μιας εβδομάδας από την ανακάλυψη. Η έγκαιρη αποστολή είναι επαρκής για την εκπλήρωση της προθεσμίας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αγοραστής φέρει πλήρως το βάρος της απόδειξης για όλες τις προϋποθέσεις αξίωσης, ειδικότερα για το ίδιο το ελάττωμα, το χρόνο εντοπισμού του ελαττώματος και την έγκαιρη αναφορά των ελαττωμάτων.

β) Σε περίπτωση ελαττωμάτων, η εταιρεία ProSoLL GmbH έχει τη δυνατότητα, κατ’ επιλογήν της, να αποκαταστήσει το ελάττωμα με επισκευή ή αντικατάσταση.

γ) Οι αξιώσεις ενός αγοραστή που είναι επιχειρηματίας λόγω ελαττωμάτων λήγουν σε ένα χρόνο. Αυτό δεν ισχύει για αξιώσεις για ζημίες του αγοραστή, που βασίζονται στην αντικατάσταση τραυματισμού ή σωματικής βλάβης λόγω ελαττώματος για το οποίο ευθύνεται η εταιρεία ProSoLL GmbH ή στην βαριά αμέλεια της εταιρείας ProSoLL GmbH ή των εκπροσώπων της.

(3) Εάν η εταιρεία ProSoLL GmbH παρέχει ένα αντικείμενο αγοράς χωρίς ελαττώματα για το σκοπό της αποκατάστασης, η εταιρεία ProSoLL GmbH μπορεί να απαιτήσει την επιστροφή του ελαττωματικού αντικειμένου αγοράς από τον αγοραστή.

(4) Οι ζημίες που προκύπτουν από μη κατάλληλα ή συμβατικά μη συμμορφούμενα μέτρα του αγοραστή κατά την εγκατάσταση, σύνδεση, λειτουργία ή αποθήκευση δεν δικαιολογούν τον αγοραστή να υποβάλει αξίωση εναντίον της εταιρείας ProSoLL GmbH.

 

 

§ 9 Περιορισμός Ευθύνης
(1) Η εταιρεία ProSoLL GmbH θα ευθύνεται μόνο για ζημίες άλλες από αυτές που προκύπτουν από τραυματισμό ή σωματική βλάβη στο μέτρο που οι ζημίες αυτές βασίζονται σε πρόθεση ή εξαιρετική αμέλεια ή σε ενοχή παραβίασης της ουσιώδους συμβατικής υποχρέωσης από την εταιρεία ProSoLL GmbH ή τους εκπροσώπους της. Μια ουσιώδης συμβατική υποχρέωση είναι μια υποχρέωση η οποία η εκπλήρωσή της είναι ουσιώδης για τη σωστή εκτέλεση της σύμβασης και στην τήρηση της οποίας ο αγοραστής βασίζεται συχνά. Κάθε περαιτέρω ευθύνη για ζημίες αποκλείεται. Οι αξιώσεις που προκύπτουν από οποιεσδήποτε εγγυήσεις που δίνονται από την εταιρεία ProSoLL GmbH για την ποιότητα του αντικειμένου αγοράς και σύμφωνα με τον Νόμο για την Ευθύνη των Προϊόντων δεν επηρεάζονται από αυτήν τη διάταξη.

(2) Προς το παρόν, δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και/ή συνεχής διαθεσιμότητα της επικοινωνίας δεδομένων μέσω Διαδικτύου σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας. Ως εκ τούτου, δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για τη συνεχή διαθεσιμότητα της προσφοράς μας στο Διαδίκτυο.

 

§10 Προστασία Δεδομένων
(1) Ο αγοραστής είναι ενήμερος και συναινεί στο γεγονός ότι τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την επεξεργασία της παραγγελίας θα αποθηκευτούν από την εταιρεία ProSoLL GmbH σε μέσα αποθήκευσης δεδομένων. Ο αγοραστής συναινεί ρητά στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων του. Τα αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα θα χειρίζονται από την εταιρεία ProSoLL GmbH με εχεμύθεια. Η συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων του αγοραστή πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Νόμο περί Προστασίας των Δεδομένων της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (BDSG) και τον Νόμο για τα Ηλεκτρονικά Μέσα Επικοινωνίας (TMG).

(2) Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Σε αυτήν την περίπτωση, η εταιρεία ProSoLL GmbH είναι υποχρεωμένη να διαγράψει αμέσως τα προσωπικά δεδομένα του αγοραστή. Στην περίπτωση εκκρεμούσων διαδικασιών παραγγελίας, η διαγραφή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας.

 

 

§ 11 Επιλογή Δικαίου, Δικαιοδοσία

(1) Όλες οι διαφωνίες που προκύπτουν από αυτήν τη νομική σχέση υπόκεινται στο δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Για τους καταναλωτές, αυτή η επιλογή δικαίου ισχύει μόνο στο βαθμό που δεν ανακαλείται η προστασία που παρέχεται από υποχρεωτικές διατάξεις της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο ο καταναλωτής έχει τη συνήθη διαμονή του. Η εφαρμοσιμότητα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών εξαιρείται.

(2) Εάν ο αγοραστής είναι έμπορος, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ειδικό ταμείο δημοσίου δικαίου, η αποκλειστική τοποθεσία δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από αυτήν τη σύμβαση είναι η έδρα της εταιρείας ProSoLL GmbH. Το ίδιο ισχύει εάν ο αγοραστής δεν έχει γενική δικαιοδοσία στη Γερμανία ή η κατοικία του ή η μόνιμη κατοικία του δεν είναι γνωστής κατά την υποβολή της αίτησης.

 

 

§ 12 Ρήτρα Διαχωρισμού
Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων είναι ή καταστεί άκυρη ή ανεφάρμοστη, οι υπόλοιπες διατάξεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων θα παραμείνουν ανεπηρέαστες, εκτός εάν η κατάργηση μεμονωμένων ρητρών θα έθιγε αδικαιολόγητα ένα μέρος της σύμβασης στο βαθμό που η τήρηση της σύμβασης δεν μπορεί πλέον να αναμένεται από αυτούς.

 

 

Τέλος των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

 

BOOTH #12937 – NORTH HALL

oct 31 - nov 3 Convention center LAS VEGAS

Don’t miss our brand-new products, many gifts & special events!